tel. +48 501-700-204 | +48 516 017 775

biuro@tlumaczenia-adara.pl

ul.Widok 20/2, 00-023 Warszawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.05.2016) (RODO), chcielibyśmy przedstawić stosowne informacje dotyczące Państwa danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania w naszej współpracy przez Adara Sp. z o.o (dalej „Administrator”), przy umowach zawieranych po dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia.

Niniejsza polityka prywatności została przygotowana przez Adara Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 20/3, 00-023 Warszawa, dla klientów, podwykonawców, dostawców, partnerów oraz wszelkich osób fizycznych.

Jej celem jest przedstawienie informacji odnośnie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych naszych klientów, jak również osób kontaktowych pozyskanych przy współpracy z klientami przy realizacji umów.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adara Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 20/3, 00-023 Warszawa, NIP: 525-238-07-14, REGON: 140739892, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rej. dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000266623.

 

 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz uzyskania wszelkich informacji dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem e-maila: biuro@adara.waw.pl

 

 1. Administrator prowadzi stronę internetową pod adresem: tlumaczenia-adara.pl

 

 1. Definicje:
 • Administrator – jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cel i sposób przetwarzania danych osobowych.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z serwisu internetowego.
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, to osoba którą można bezpośrednio lub pośrednie zidentyfikować
 • Serwis – strona internetowa pod adresem tlumaczenia-adara.pl, przez którą Administrator świadczy usługi
 • Cookies – niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy, który został odwiedzony przez Użytkownika i które zostały zapisane na urządzeniu, z którego korzystał przeglądając strony internetowe.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.05.2016)
 • Przetwarzanie – działanie lub zestaw działań wykonywanych na danych osobowych tj. gromadzenie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystanie, i inne.
 • Strona trzecia – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba której dane dotyczą. Jest to administrator, podmiot przetwarzający lub osoby, które z upoważnienia administratora bądź podmiotu mogą przetwarzać te dane osobowe.

 

 1. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • zawarcia umowy wraz z późniejszym świadczeniem usług tłumaczeniowych, zgodnie z żądaniami Użytkownika (art. 6 ust.1 lit.b-RODO)
 • obsługi zapytań w ramach świadczonych usług
 • prowadzenia korespondencji i dokumentacji w związku ze świadczonymi usługami
 • obsługi zleconych zadań tłumaczeniowych
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub strony trzeciej zgodnie z prawami wynikającymi z Ustawy o rachunkowości oraz ustawy prawa podatkowego, tj.: rozliczenia podatkowe, prowadzenie księgowości, egzekucji należności-dochodzenia roszczeń (art.6 ust.1 lit.c-RODO)

 

 1. Dane przetwarzane przez Administratora:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres korespondencyjny
 • NIP/REGON/PESEL
 • inne dane osobowe przekazane Administratorowi w ramach dokumentacji
 • wszelkie dane zawarte w przekazanych do tłumaczenia materiałach

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, natomiast może być niezbędne do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, jak również w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz w późniejszych uzasadnionych interesach Administratora.

 

 1. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • realizacja zadań wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust.1 lit.b-RODO)
 • niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c-RODO)
 • obowiązek prawny wynikający z Ustawy o rachunkowości
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust.1 lit.f-RODO)
 • udzielone upoważnienie

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • osoby zatrudnione oraz upoważnione przez Administratora
 • podwykonawcy na podstawie umowy współpracy wraz z umową powierzenia współpracujące z Administratorem
 • serwis poczty elektronicznej oraz hostingowej, które świadczą usługi na rzecz Administratora
 • firmy kurierskie i pocztowe świadczące usługi dostarczania przesyłek listowych
 • kancelarie prawne, w razie konieczności postępowania prawnego
 • podmioty i organy uprawnione na podstawie prawa (biuro Księgowo-Prawne), współpracujące z Administratorem
 • podmioty świadczące usługi rachunkowe i rozliczeniowe na rzecz Administratora tj. dostawcy usług systemów do fakturowania i księgowania oraz systemy bankowe
 • podmioty marketingowe świadczące usługi na rzecz Administratora

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który jest niezbędny do wykonania powierzonych nam celów tj.:
 • przez okres trwania umowy o współpracy wraz z czasem niezbędnym dla podstawy prawnej Ustawy o rachunkowości i prawie podatkowym
 • przez okres konieczny do utrzymania kontaktu w celach informacyjnych i ofertowych między Administratorem a Użytkownikiem
 • przez okres udzielonego upoważnienia, o ile inna podstawa prawna nie stanowi inaczej (Ustawa o rachunkowości)
 • przez okres niezbędny dla przepisów podatkowych dotyczących przechowywania dokumentacji rozliczeniowej (okres 6 lat)
 • do momentu zakończenia czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną usługą w uzasadnionym interesie Administratora (do 10 lat)

 

Dane pozyskane od Państwa nie będą przekazywane do państw trzecich!

 

 1. Mają Państwo prawo do:
 2. uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe go dotyczące są przetwarzane przez Administratora
 3. żądania dostępu do dotyczących danych osobowych
 4. otrzymania kopii danych osobowych, które go dotyczą
 5. żądania sprostowania nieprawidłowych, uaktualnienia i uzupełnienia swoich danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 6. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych go dotyczących za wyjątkiem przewidzianych prawem, jeśli:
  • dane nie są już niezbędne do ich przetwarzania zgodnie z celem, w których zostały one pozyskane
  • użytkownik cofnął zgodę, oraz Administrator nie posiada podstawy prawnej do ich przetwarzania
  • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzanych danych (pkt. h) oraz nie występują inne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
  • kiedy dane osobowe zostały pobrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
 7. żądania ograniczenia przez Administratora danych osobowych w przypadkach:
  • kwestionowania przez Użytkownika prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenia prawidłowości tych danych
  • przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięcia, w zamian ograniczenia ich wykorzystania
  • gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych (pkt. h) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której te dane dotyczą
 8. przeniesienia danych osobowych
 9. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. wniesienie skargi do organu nadzorczego (PUODO-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku, gdy Użytkownik sądzi, iż przetwarzane dane osobowe go dotyczące narusza przepisy RODO.
 11. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

 1. Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika lub mogą być pozyskiwane poprzez naszych Kontrahentów, którzy przekazali nam dane osobowe w związku z realizacją umów zawartych z Administratorem.

 

 1. Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej strony internetowej.

 

Serwis http://www.tlumaczenia-adara.pl/ wykorzystuje pliki Cookies, w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych.

Rejestrowanie automatyczne wyłącznie informacji technicznych, tj. przeglądarki, system operacyjny, ilość wizyt Użytkownika oraz ich data wraz z historią aktywności.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy informacji zezwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych.

Dodatkowe dane osobowe tj. adres e-mail, imię i nazwisko lub numer telefonu zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik dokonał wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (formularz kontaktowy) i są wykorzystywane jedynie do celów kontaktowych, w sprawach niezbędnych do wykonania danej usługi/odpowiedzi.

Użytkownik ma możliwość wyłączenia bądź przywrócenia gromadzenia plików cookies, za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki w zakresie ich obsługi w Serwisie.

 

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na biuro@adara.waw.pl

 

Promocja

Ceny rozpoczynają się od 28,00 zł

Stałe ceny na tłumaczenia aktów stanu cywilnego